Infofiche 6: Online apotheek

JOUW WEBSITE

Een online apotheek mag nooit meer zijn dan de virtuele winkelruimte van je apotheek. Daarom moet deze de naam dragen van de apotheker-titularis of van de apotheek waarvan het een winkelruimte is.

Wat verboden is in de officina, is dit evenzeer op het internet. Als apotheker kan je via je website dus geen andere producten, diensten en activiteiten voorstellen en aanbieden dan deze die toegelaten zijn in de apotheek. Als apotheker-titularis ben je verantwoordelijk voor alle mededelingen en informatie op je apotheekwebsite en voor links naar andere websites (Art 95 Orde).

Je mag één website aanmaken per apotheek. Ben je eigenaar van meer apotheken? Dan moet het duidelijk zijn voor de patiënt bij welke van je apotheken hij heeft aangekocht. Je mag één centrale website maken met daarop duidelijk de andere websites vermeld en je linkt ook door naar de afzonderlijke apotheken. Je moet altijd de algemene reglementering over online verkoop respecteren. Een duidelijke tool vind je op de website van de FOD Economie.

PUBLICITEIT

 • Je mag geen reclame maken voor niet-vergunde geneesmiddelen (bv. officinale en magistrale bereidingen) en voorschriftplichtige medicatie.
 • De presentatie van producten moet objectief zijn. Als patiënten online geneesmiddelen kunnen bestellen, dan moet je deze producten op eenzelfde manier voorstellen:
  • Je vermeldt alle beschikbare geneesmiddelen en verpakkingsvormen op je website.
  • Toon je afbeeldingen van geneesmiddelen dan moet je van alle geneesmiddelen en van alle verpakkingsvormen afbeeldingen tonen.
 • Plaats je publiciteit voor geneesmiddelen op je website, dan mag dit enkel voor het publiek bestemde publiciteit zijn. Publiciteit voor geneesmiddelen gericht op beoefenaars uit de gezondheidssector is verboden. Meer informatie...
 • Een korting bekendmaken mag als je de officiële prijs doorstreept afficheert met daarnaast de promotieprijs en het kortingspercentage. De officiële prijs duid je verplicht aan met daarnaast het percentage en de prijs die men uiteindelijk moet betalen.

WELKE GENEESMIDDELEN MAG JE ONLINE VERKOPEN?

Online verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen mag.

Online verkoop van voorschriftplichtige geneesmiddelen, geneesmiddelen voor veterinair gebruik, officinale bereidingen of grondstoffen, is verboden. Je kan wel online geneesmiddelen op voorschrift laten reserveren. De eigenlijke aflevering en betaling van het geneesmiddel moet in de apotheek gebeuren. Op websites waar je geneesmiddelen, inclusief voorschriftplichtige, kan reserveren, mogen de namen van geneesmiddelen uitsluitend worden vermeld in de vorm van een alfabetische lijst met alle in België verkochte geneesmiddelen. Online verkoop van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, al zijn deze voorschriftvrij, is verboden.

VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP

Voorwaarden gerelateerd aan het geneesmiddel of aan het medisch hulpmiddel

 • De geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden om in België in de handel te worden gebracht.

Voorwaarden gerelateerd aan het aanbod en de levering

 • Online verkoop en levering van geneesmiddelen kan enkel door een apotheker die werkt in een voor het publiek opengestelde apotheek, die handelt vanuit die apotheek en onder de verantwoordelijkheid van de apotheker(s)-titularis(sen) van die apotheek.
 • Online verkoop van geneesmiddelen kan uitsluitend voor individuele patiënten. Het is niet mogelijk online geneesmiddelen te verkopen aan groepen van patiënten of aan andere personen dan patiënten.
 • Het te koop aanbieden, bestellen, verpakken en leveren moet met respect voor het privéleven van de patiënt. De minister van Volksgezondheid heeft de bevoegdheid dit nader te regelen.
 • Als apotheker moet je erover waken dat de levering gebeurt volgens de verplichtingen en verantwoordelijkheden van farmaceutische zorg. De aflevering gebeurt in de apotheek of door een koerierdienst die de apotheker-titularis aanbeveelt. In dit geval moet het geneesmiddel verzonden worden in een verzegelde verpakking met naam en adres van de patiënt. De kwaliteit en de werkzaamheid moeten bewaard blijven.
 • Je moet de levering verzekeren binnen de 2 werkdagen na de ontvangst van de bestelling, tenzij anders overeengekomen met de patiënt. Kan je die termijn niet respecteren, dan moet je je patiënt informeren.
 • Als het geneesmiddel of het hulpmiddel dit vraagt, dan moet je een snelle levering verzekeren aangepast aan de aard van het geleverde geneesmiddel of het medische hulpmiddel.
 • Je moet je ervan verzekeren dat het geleverde geneesmiddel of medische hulpmiddel overeenkomt met de bestelling van de patiënt.
 • Bij onlinebestellingen van geneesmiddelen, waarbij je de bestelling naar het buitenland stuurt, moet je de geldende wetgeving in andere landen respecteren. Een geneesmiddel dat in België op voorschrift is mag je vanuit een Belgische officina niet online verkopen aan een patiënt in het buitenland waar het geneesmiddel niet op voorschrift is. Het omgekeerde geval, waarin het geneesmiddel in België niet op voorschrift is, maar in het buitenland wel, is ook verboden.

Voorwaarden voor informatie aan de patiënt

 • Je stelt de producten die je aanbiedt objectief en duidelijk voor. Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en niet-geneesmiddelen deel je op in verschillende rubrieken. Je stelt ze best gestandaardiseerd voor, zonder bepaalde geneesmiddelen naar voor te schuiven ten nadele van andere. Je mag geen therapeutische indicaties toekennen aan een niet-geneesmiddel (bv. een product dat vergund werd als voedingssupplement).

Op de website waarop je geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te koop aanbiedt, moet je minstens volgende gegevens vermelden:

 • De taal/talen waarin de website is opgesteld en waarin alle verplichte gegevens beschikbaar zijn.
 • Een duidelijke uitnodiging om bij de bestelling de taal die de patiënt of mandataris wil gebruiken aan te duiden.
 • Een duidelijke uitnodiging om bij de bestelling de leeftijd en het geslacht van de patiënt aan te duiden, elke andere relevante gezondheidsinformatie en de coördinaten waarop je de patiënt kan contacteren.
 • De identiteit van de apotheker(s)-titularis(sen), zijn/hun telefoonnummer en het adres van de apotheek waar de patiënt met zijn vragen en klachten terecht kan. Een website mag slechts verwijzen naar één apotheek. Als er verschillende sites gehost worden op eenzelfde domeinnaam (bv.: domeinnaam van een apothekengroep), dan moeten de webpagina’s over informatie, reservering en verkoop van geneesmiddelen duidelijk geassocieerd zijn met elke individuele apotheek.
 • De openingsuren van de apotheek.
 • De lijst van alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de te koop aangeboden medische hulpmiddelen zodat de patiënt deze zonder risico op vergissing kan aanduiden. De lijst moet alle in België voorschriftvrije verkochte geneesmiddelen voor menselijk gebruik bevatten, dus ook van de geneesmiddelen die je niet in voorraad hebt. De website moet tenminste de lijst geven van alle medische hulpmiddelen die de apotheek verkoopt.
 • Afbeeldingen van verpakkingen van geneesmiddelen. De patiënt kan het geneesmiddel zo gemakkelijker identificeren. Je vermeldt wel alle verpakkings- of doseringsvormen, niet slechts enkele. Afbeeldingen mogen geen publicitair oogmerk hebben.
 • Gegevens in de bijsluiter die de gebruikswijze beschrijven. Deze informatie vind je bij het FAGG.
 • De prijs van het geneesmiddel, alle taksen inbegrepen, én in voorkomend geval, de kosten van levering.
 • De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs voor het geneesmiddel voor menselijk gebruik of het medische hulpmiddel.
 • De betalings- of uitvoeringsmodaliteiten.
 • Het recht van de patiënt om vóór de verzending van de geneesmiddelen de bestelling alsnog te annuleren en de manier waarop de patiënt dit moet doen.
 • De prijs van het onlinegebruik als die berekend wordt op basis van een ander tarief dan de gebruikelijke.
 • De aangeboden farmaceutische zorg na verstrekking en de bestaande waarborgen.
 • Een expliciete uitnodiging om de bijsluiter aandachtig te lezen.
 • Een expliciete uitnodiging om de behandelende arts te contacteren als er bijwerkingen optreden.
 • Een waarschuwing dat je verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik niet kan terugnemen, behalve in geval van gebrek. Indien nodig kan je voor medische hulpmiddelen dezelfde waarschuwing vermelden.

Een geneesmiddel voor menselijk gebruik mag je slechts afleveren mét bijsluiter, die de gebruikswijze beschrijft. Je kan met de patiënt overeenkomen om de bijsluiter te vertalen in een taal die hij begrijpt. Ook bij de levering van een medisch hulpmiddel moet een gebruiksaanwijzing zitten die is opgesteld in een taal die de patiënt begrijpt. Deze gebruiksaanwijzing wordt ook ‘bijsluiter’ genoemd.

Op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de medische hulpmiddelen die verzonden worden, of in een begeleidend schrijven, moet je minstens volgende gegevens vermelden in een taal die de patiënt begrijpt:

 • De identiteit van de apotheker(s)-titularis(sen), zijn/hun telefoonnummer en het adres van de apotheek, waar de patiënt met zijn klachten terecht kan.
 • De openingsuren van de apotheek.
 • Gegevens in de bijsluiter die de gebruikswijze beschrijven.
 • De prijs van het geneesmiddel, alle taksen en kosten voor levering inbegrepen.
 • De betalings- of uitvoeringsmodaliteiten.
 • Een waarschuwing dat je verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik niet kan terugnemen, behalve in geval van gebrek. Indien nodig kan je voor medische hulpmiddelen dezelfde waarschuwing vermelden.
 • De aangeboden farmaceutische zorg na verstrekking en de bestaande waarborgen.
 • Een expliciete uitnodiging om de bijsluiter aandachtig te lezen.
 • In geval van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, de wettelijk noodzakelijke vermeldingen op de buitenverpakking. Of, bij gebrek van een buitenverpakking, op de primaire verpakking en dit ten minste in de drie landstalen.
 • In geval van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, de vermelding: ‘Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.’
 • Bij de levering moet de apotheker alle nuttige informatie geven over het gebruik van het geleverde geneesmiddel.

Voorwaarden voor het in acht nemen van formaliteiten

 • De apotheker-titularis van een apotheek met online verkoop, notificeert binnen de maand het bestaan ervan aan het FAGG en aan de Orde der apothekers met vermelding van het adres van de internetsite.
 • Het FAGG zal een notificatieformulier bezorgen aan de apotheek. Deze notificatie houdt niet in dat het FAGG erkent dat de website voldoet aan alle reglementaire vereisten.

Op de website van het FAGG vind je een lijst van apotheken die genotificeerd zijn en die online mogen verkopen.

NIEUWSBRIEF

Als apotheker mag je een fax, SMS, mail of nieuwsbrief gebruiken voor publiciteit, op voorwaarde dat de vraag van de klant zelf komt. De klant moet zich inschrijven voor de nieuwsbrief en je mag deze gegevens niet gebruiken voor commerciële doelen achteraf. Je moet wel een duidelijke overzichtslijst bijhouden van alle klanten die zich inschreven op de nieuwsbrief en je moet deze ter beschikking houden van het FAGG voor eventuele inspectie.

GEZONDHEIDSINFORMATIE

De deontologische Code bepaalt uitdrukkelijk dat de apotheker-titularis verantwoordelijk is voor de mededelingen en de informatie op zijn website met inbegrip van links naar andere websites. De informatie moet eerlijk, waarheidsgetrouw en controleerbaar zijn en mag nooit aanzetten tot overconsumptie.

Info over auteursrecht op het internet.

AFBEELDINGEN

Als je de deontologische code respecteert en je gebruikt eigen fotomateriaal, dan zijn er geen problemen. Gebruik je foto’s, logo‘s of artikels van andere websites, dan moet je de auteursrechten respecteren. Dit geldt zowel voor websites van privébedrijven als voor websites van officiële overheidsinstanties (FAGG, RIZIV,...). Je moet dus toestemming vragen aan de rechthebbenden vooraleer je een foto kopieert of een artikel overneemt op je eigen website. Lees dus best altijd eerst de 'disclaimer' op websites waarvan je iets wil overnemen grondig na. Op die manier weet je meestal al welke informatie of beeldmateriaal je vrij mag overnemen en voor welke een toestemming nodig is. Is er geen disclaimer opgenomen, of twijfel je aan de draagwijdte ervan, dan contacteer je best eerst de eigenaar van de website vooraleer materiaal over te nemen.

CONTROLE

Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Het FAGG controleert of de publiciteit voor geneesmiddelen conform de wetgeving is en het controleert ook de genotificeerde websites van apotheken. Dit gebeurt door at random controles en controles na ontvangen klachten. Bij de controles van de websites checkt het FAGG of de bepalingen van het KB van 21/01/2009 en de bepalingen over reclame voor geneesmiddelen gerespecteerd worden.

De Orde der apothekers
Deze houdt toezicht op de naleving van de deontologische plichtenleer. De Orde is bevoegd om te oordelen welke publiciteit een apotheker mag voeren en op welke manier. De Orde beoordeelt geval per geval en gaat na of een bepaalde publiciteit al dan niet geoorloofd is volgens de geldende deontologische code.