Statuten

Benaming, Zetel en Doel

Artikel 1

De beroepsvereniging “Apothekersvereniging van Leuven en Omliggende” (Belgisch Staatsblad 10.04.1965) zal voortaan heten : “Brabants Apothekers Forum”, verkort BAF. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Leuven.

Artikel 3: Doel

De vereniging heeft tot doel zowel de individuele als collectieve beroepsrechten, -plichten en -belangen van haar leden te bestuderen en te beschermen, en streeft ernaar om dienaangaande een gunstig politiek, sociaal en economisch klimaat tot stand te brengen.

De vereniging wenst de apotheker te ondersteunen bij de uitbouw van diens apotheek tot een volwaardig, patiëntgericht, farmaceutisch gezondheidscentrum. Hiertoe kan de vereniging diverse diensten ontwikkelen met het oog op de informatie van haar leden, het bijstaan van de leden op vlak van informatica, financieel beleid en technologische know-how. De vereniging zal een coördinerende functie opnemen tussen de diverse aangesloten leden en de samenwerking tussen hen bevorderen, waaronder onder meer het centraal innen van de lidmaatschapsgelden van de aangesloten leden, zonder enigszins beperkend te zijn.

De doelstellingen en de werking van de verschillende diensten, evenals de invulling van de regionale voorzieningen (waaronder de wachtdienstregeling) zullen via het Huishoudelijk Reglement geregeld worden.

Artikel 4

Bij beslissing van de Algemene Vergadering, kan de vereniging deel uitmaken van een verbond van beroepsverenigingen, onder de voorwaarden gesteld bij artikel 18 van de Wet van 31 maart 1898.

Artikel 5

Er zijn werkende leden en ereleden.

Leden

Artikel 6

Om werkend lid te zijn moet men volgende voorwaarden vervullen:

 1. houder zijn van het diploma van apotheker en woonachtig of werkzaam zijn binnen de bevoegdheidsomschrijving van de vereniging
 2. lid zijn van de Orde van Apothekers
 3. zijn lidmaatschap aanvragen aan het bestuur en aldus voorgedragen worden als lid
 4. aanvaard worden als lid door de Raad van Bestuur van het BAF of bij ontstentenis door de A.V.
 5. instemmen en zich gedragen naar de statuten en reglementen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vereniging
 6. in regel zijn met de betaling van het lidgeld

Artikel 7

Iedere persoon die bijdraagt of bijgedragen heeft tot de bloei van het beroep of van de vereniging kan, op voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering als erelid aanvaard worden.

Ereleden hebben het recht aan de Algemene Vergadering deel te nemen als raadgever. Het aantal ereleden mag het vierde van het aantal der werkende leden niet overschrijden.

Artikel 8

Elk lid dient jaarlijks een lidgeld te betalen. Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt het bedrag hiervan jaarlijks door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

Artikel 9

Ieder lid heeft het recht op elk ogenblik ontslag te nemen. De vereniging heeft slechts het recht de betaling van de vervallen bijdrage en van de lopende bijdrage te vorderen. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter worden meegedeeld.

Wordt beschouwd als zijnde ontslagnemend, het lid dat in gebreke is sedert meer dan één jaar zijn bijdragen te betalen.

Evenwel kan de Raad van Bestuur dit ontslag ongedaan maken indien het lid de achterstallen voldoende kan rechtvaardigen.

Artikel 10

Uitsluiting van leden is mogelijk:

 1. bij de overtreding van de statuten en de reglementen van de vereniging
 2. bij kennelijk wangedrag
 3. wanneer zij door hun handelswijze de belangen van de vereniging schaden

Wat betreft uitsluiting wegens punt 2 of 3 van art. 10 kan de betrokkene het recht op verdediging inroepen en zal de Raad van Bestuur de mogelijkheid tot aanhoren van de betrokkene aanbieden.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur waarna de Algemene Vergadering de beslissing van de Raad van Bestuur al dan niet bekrachtigt met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Om over de uitsluiting van een lid op basis van art. 10, 2° en 3° punt te beslissen moeten er in de Algemene Vergadering minstens evenveel aanwezige of wettig vertegenwoordigde leden zijn als het aantal bestuursmandaten in de Raad van Bestuur (12).

De leden worden echter van rechtswege uitgesloten als zij de voorwaarden niet langer vervullen, vermeld onder artikel 6, 1° en 2° voor de werkende leden.
De ontslagnemende of uitgesloten leden verliezen elk recht op de voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging.

De uittredende leden kunnen nooit, zelfs niet in geval van uitsluiting of ontslag, de terugbetaling vorderen van hun bijdragen of welkdanige stortingen.

Beheer

Artikel 11

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum twaalf bestuurders gekozen uit de werkende leden. De bestuurders worden gekozen door de Algemene Vergadering van de vereniging voor een periode van vier jaar.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Iedere twee jaar wordt de helft van de bestuurders opnieuw benoemd. De eerste maal dat de huidige statuten worden toegepast zullen de bestuurders, welke slechts een opdracht van twee jaar verkrijgen, aangeduid worden door loting.

De wijze van kandidatuurstelling en de verkiezingsmodaliteiten zullen bepaald worden in het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden: een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris die het dagelijks bestuur van de vereniging waarnemen dit binnen de omschrijving van de statutaire bepalingen. In voorkomend geval kan de Raad van Bestuur hen bijzondere bevoegdheden toekennen, voor zover deze binnen de algemene statutaire bepalingen mogelijk zijn.

De raad van bestuur kan het mandaat van een ontslagnemende of ontslagen bestuurder verder laten uitoefenen door een door haar aangeduid lid. De goedkeuring van deze aanduiding heeft plaats op de eerstvolgende A.V. het aldus verkozen lid beëindigt het mandaat van zijn/haar voorganger.

Artikel 12

Het mandaat van een bestuurder kan steeds herroepen worden door de Algemene Vergadering.In dit geval moet deze A.V. in de opvolging van deze vacature voorzien. De Raad van Bestuur zal, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 11, het nieuwe mandaat invullen. De nieuwe bestuurder voltooit de opdracht van diegene die hij vervangt.

Artikel 13

De Raad van Bestuur zal minstens vier maal per jaar bijeenkomen na bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter kan eveneens de Raad van Bestuur bijeenroepen telkens de belangen van de vereniging zulks vereisen.

De voorzitter moet de Raad van Bestuur bijeenroepen wanneer drie bestuurders of minstens één tiende van de leden daartoe een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen. In dit laatste geval dient de voorzitter van de Raad van Bestuur binnen de twee weken gevolg te geven aan dit gemotiveerd verzoekschrift.

De modaliteiten terzake zullen vastgelegd worden in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14

De Raad van Bestuur kan niet geldig beslissen indien niet minstens de helft van de bestuurders aanwezig is of wettig vertegenwoordigd.

De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of wettig vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de voorzitter afwezig is, zal de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend zijn.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een lid van de Raad van Bestuur kan maar houder zijn van maximaal één volmacht.

Artikel 15

De Raad van Bestuur bezit met de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en bestuur van de vereniging. Al wat niet bij wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.
De Raad van Bestuur neemt alle maatregelen voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering, het onderzoekt alle middelen die geschikt zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging.

Artikel 16

De vereniging wordt tegenover derden, voor het gerecht en in de acten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en één bestuurder, gezamenlijk optredend.

De Raad van Bestuur kan, voor zaken die behoren tot het dagelijks bestuur, bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 17

De voorzitter waakt over en zorgt voor de uitvoering van de statuten en van de bijzondere reglementen van de vereniging. Hij geeft bevelen voor de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering.
Hij zit deze beide vergaderingen tevens voor.

Artikel 18

De secretaris stelt de verslagen van de zittingen op van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.
Hij houdt de lijst bij van de leden van de vereniging overeenkomstig artikel 9 van de wet van 31 maart 1898. Hij bewaart de archieven van de vereniging.

Artikel 19

De penningmeester is de bewaarder van de roerende en onroerende goederen van de vereniging, waarvan hij de inventaris opmaakt en bijhoudt. Hij verricht alle beleggingen en terugnemingen van gelden op orders van de voorzitter of van de persoon die hem vervangt, op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.

De rekeningen worden bijgehouden door de penningmeester en ieder jaar afgesloten op 31 december. De bescheiden van de boekhouding en de inventaris worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Veertien dagen voor de Algemene Vergadering liggen deze documenten ter inzage van de leden op de zetel van de vereniging.

Artikel 20

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens onbeschikbaarheid.

Artikel 21

De middelen van de vereniging bestaan uit alle roerende en onroerende goederen die verkregen zijn onder bezwarende of kosteloze titel en die de wet haar toestaat te bezitten.

Het maatschappelijk fonds wordt gespijsd door de bijdragen van de leden, de steungelden van de ereleden, de giften en legaten, de toelagen van de overheid en door alle baten waarvan de vereniging wettelijk mag genieten.

Artikel 22

De niet gebruikte fondsen van de vereniging moeten op haar naam worden geplaatst bij een financiële instelling. De Raad van Bestuur kan andere wijzen van plaatsing verrichten mits goedkeuring van de Algemene Vergadering.
De vereniging mag in geen geval aandelen of actiën in handelsmaatschappijen nemen.

Binnen de bij de wet van 31 maart 1898 gestelde perken, beslist de Algemene Vergadering over de aanwending van de activa en geldmiddelen van de vereniging.

Algemene Vergadering

Artikel 23

De Algemene Vergadering wordt regelmatig samengesteld welk ook het aantal aanwezige leden is, tenzij de statuten of de wet anders zouden bepalen.
Alle leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen en deelnemen aan de besprekingen. Enkel werkende leden zijn stemgerechtigd.

De leden die verhinderd zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid dat drager is van een bijzondere volmacht. Elk lid kan drager zijn van maximum één volmacht.

Artikel 24

Elk jaar wordt minstens één Algemene Vergadering gehouden op een tijdstip door het Huishoudelijk Reglement te bepalen op de plaats en het uur aangeduid in de oproepingsbrief. Dit is de algemene statutaire vergadering. Deze vindt plaats vóór 1 maart van het jaar volgend op het referentiejaar.

Tijdens deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en stelt de penningmeester de jaarrekeningen voor, waarna de Algemene Vergadering haar goedkeuring verleent.
De rekeningen zullen vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter inzage liggen op de zetel van de vereniging.

Het is ook tijdens deze vergadering dat de eventuele verkiezingen plaatsgrijpen.

Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer minstens één tiende van de leden of minstens drie bestuursleden daarom schriftelijk verzoeken. In dit laatste geval dient de voorzitter van de Raad van Bestuur binnen één maand gevolg te geven aan dit gemotiveerd verzoekschrift.

De voorzitter van de Raad van Bestuur moet eveneens de Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer het bijzondere materies betreft die het beroep aanbelangen.

De leden worden door gewoon schrijven opgeroepen voor de Algemene Vergadering door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur.

De agenda maakt melding van de punten waarover moet worden gestemd.

Bijkomende punten kunnen aan de agenda toegevoegd wanneer ze schriftelijk en ten minste één week vóór de datum van de voorziene Algemene Vergadering voorgedragen worden door minstens één tiende van de stemgerechtigde leden.

De leden worden schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele bijkomende agendapunten waarover gestemd moet worden.

Artikel 25

De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens de door de wet of statuten voorziene uitzonderingen.

Er wordt alleen gestemd over de punten die op de agenda staan.

Artikel 26

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

 1. het goedkeuren en onderzoeken van de begrotingen en de rekeningen
 2. het goedkeuren van de jaarlijkse bijdragen van de leden
 3. het kiezen en afzetten van de bestuurders
 4. het benoemen van ereleden
 5. de uitsluiting van leden
 6. het wijzigen en de herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement
 7. de ontbinding van de vereniging

Artikel 27

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebrek, door de ondervoorzitter of, in diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur moet het noodzakelijke doen om de organisatie van de Algemene Vergadering in goede banen te leiden. Zij duidt onder haar aanwezige leden of onder de aanwezige leden van de Algemene Vergadering twee stemopnemers aan.

Artikel 28

De verslagen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en door de leden die dat aanvragen. De afschriften of uittreksels die

aan derden moeten worden bezorgd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel, waar alle leden ze zonder verplaatsing van het register kunnen inkijken.

Wijzigingen, Herziening van Statuten - Ontbinding

Artikel 29

De Algemene Vergadering kan over wijzigingen en herzieningen in de statuten en over de ontbinding van de vereniging alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproepingen en wanneer de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn of wettig vertegenwoordigd worden. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit dan op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of wettig vertegenwoordigde leden.

Een wijziging of herziening van de statuten of de ontbinding van de vereniging is alleen dan aangenomen wanneer zij de instemming heeft verkregen van ten minste drievierde van de aanwezige of wettig vertegenwoordigde leden.

De acten tot wijzigingen van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging hebben slechts werking nadat zij neergelegd, bekrachtigd en bekendgemaakt geweest zijn overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, waarbij de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen in overeenstemming gebracht wordt met de wet van 23 december 1946 houdende de oprichting van de Raad van State.

De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt de vereffenaars en stelt hun machten vast.

Na betaling van de schulden, wordt het vermogen van de vereniging aldus verdeeld: het bedrag van de giften en legaten wordt aan de beschikker of zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden overgemaakt, indien het recht op terugneming in de acte van vestiging van de bevoordeling bedongen is geweest en dat de vordering binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van de acte van ontbinding ingesteld wordt.

Het netto-actief, na eventuele aftrekking van de aan de vereniging gedane schenkingen en legaten, wordt toegekend aan een door de Algemene Vergadering aangeduide gelijkaardige instelling. Die aanduiding heeft slechts uitwerking indien de aan de goederen gegeven bestemming door de Raad van State erkend wordt als zijnde in overeenstemming met de wet.

Artikel 30

Arbitrage - Betwistingen

In gemeen overleg met de tegenpartij, zal de Raad van Bestuur de middelen zoeken om elk geschil dat de vereniging aanbelangt te regelen, hetzij door verzoening, hetzij door arbitrage.

Artikel 31

De in de schoot van de vereniging ontstane betwistingen, die als voorwerp hebben de toepassing van de statuten en van de regelingen op gevallen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, worden steeds beslecht door twee scheidsrechters, gekozen onder de werkende leden en door de betrokken partijen benoemd.

Bij staking, worden de betwistingen beslecht door een derde scheidsrechter, die benoemd wordt door de twee andere.
De beslissing van de scheidsrechter(s) is definitief.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 32

Voor de uitvoering van onderhavige statuten zal de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement opstellen. Dat reglement zal door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden, vooraleer toegepast te worden.
Dezelfde procedure moet nageleefd worden voor de eventueel aan dat reglement aan te brengen wijzigingen.