Zuurstof

Zuurstof
Alles over de aflevering van zuurstof in de apotheek.

Je kan zuurstof toedienen via drie bronnen:

  • gasvormige zuurstof 
  • een zuurstofconcentrator
  • vloeibare zuurstof.

Enkel korte termijn zuurstoftherapie via de apotheek

Voor de lange termijn zuurstoftherapie moet de patiënt de pneumologische dienst van een ziekenhuis contacteren. De zuurstof voor chronische patiënten wordt door het ziekenhuis geleverd en gefactureerd binnen de revalidatieovereenkomst afgesloten met het ziekenhuis.

Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange termijn zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst en wordt niet meer terugbetaald via de officina.

Kortdurende zuurstofbehandeling kan in 3 situaties:
  • acute hypoxemie
  • hypoxemie bij palliatieve patiënten
  • clusterhoofdpijn.
Terugbetalingsvoorwaarden 

De gelijktijdige vergoeding van de forfaits voor gasvormige zuurstof en van de forfaits voor een zuurstofconcentrator en van beide honoraria is niet toegelaten.

INDICATIE

TYPE ZUURSTOF

VOORWAARDEN VOOR TERUGEBTALING

Acute hypoxemie

Gasvormige zuurstof

Zuurstofconcentrator

Mits machtiging adviserend geneesheer,
geldig gedurende 12 maanden.

Terugbetalingsperiode: 3 x 1 maand behandeling (opeenvolgend of niet).

Palliatieve patiënt met acute hypoxemie

Gasvormige zuurstof

Zuurstofconcentrator

Mits melding op het voorschrift

“derdebetalersregel van toepassing”

Cluster Hoofdpijn

Gasvormige zuurstof

Mits machtiging adviserend geneesheer,
onbeperkt geldig.

Chronische hypoxemie

Gasvormige zuurstof

Zuurstofconcentrator
Vloeibaar zuurstof

Terugbetaling via het ziekenhuis (dienst pneumologie) via de revalidatie-overeenkomst.

Voorschrift

De voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift naast de wettelijke vermeldingen ook:

  • gasvormige zuurstof op stofnaam OF gebruik van een oxyconcentrator
  • de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag)
  • in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger.

Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 kalendermaand. Met 'kalendermaand' bedoelt men 'maand' (zonder meer). Het gaat dus om 'lopende' maanden (bv. vanaf de 24e van de maand 'x' tot de 23e van de volgende maand 'x+1').

Indicaties en terugbetalingsvoorwaarden

Gasvormige medische zuurstof en een oxyconcentrator worden, onder de reglementaire voorwaarden, vergoed in categorie A.

Acute hypoxemie

Voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer. De geldigheidsduur van de machtiging is beperkt tot maximaal 3 periodes van elk 1 maand per jaar, al dan niet opeenvolgend. Je mag dus maximum 3 maandforfaits aanrekenen. Wanneer de periodes elkaar niet opvolgen, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode van 1 maand.

De voorschrijvende arts evalueert zijn voorgeschreven behandeling op verbetering van hypoxemie en vermeldt dit in het medisch dossier van de patiënt. Hij onderzoekt al naargelang het type patiënt of deze in aanmerking komt voor een revalidatie conventie langdurige zuurstoftherapie thuis door ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie. De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormigezuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof, tenzij de 1ste maand van gebruik van vloeibare medische zuurstof of een zuurstofconcentrator in het kader van de revalidatie-conventie zuurstoftherapie. De voorschrijvende arts houdt rekening met een maximale termijn van zuurstofbehandeling van maximaal 3 periodes per jaar met een maximum van 1 maand per periode.

 
Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie

Voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een schriftelijke vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ op het voorschrift. De arts zorgt voor de notificatie van het statuut 'palliatieve patiënt' bij het ziekenfonds. De voorschrijvende arts evalueert zijn voorgeschreven behandeling op verbetering van hypoxemie en vermeldt dit in het medisch dossier van de patiënt.

 

De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof.

De voorschrijvende arts verbindt er zich toe in het medisch dossier van de patiënt de bewijsstukken ter beschikking te houden van de adviserend geneesheer die aantonen dat de hypoxemie klinisch gedocumenteerd is en die het statuut vermelden voor palliatieve patiënt.

 

Clusterhoofdpijn

Voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer. Het gebruikelijke debiet van 10 à 12 L/min in bursttoediening gedurende ongeveer 15 minuten kan je niet bereiken met een zuurstofconcentrator. Enkel gasvormige zuurstof wordt voor deze indicatie terugbetaald.

 

Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een omstandig verslag, opgesteld door een neuroloog, een neurochirurg of een neuropsychiater die de diagnose van clusterhoofdpijn bevestigt en het opstarten van de behandeling met de specialiteit verantwoordt op basis van de huidige klinische toestand van de patiënt.

 

Op basis van deze gegevens geeft de adviserend geneesheer de rechthebbende de machtiging, die levenslang geldig blijft.